Yellow-flag Iris

Yellow-flag Iris

Culling Yellow-flag Iris around Somenos Lake.

 

And a document